Privacy verklaring

Privacyverklaring
Schoonheidssalon Mooi bij Ellen, gevestigd aan Broekhovenseweg 19,
Riethoven , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://mooibijellen.nl/
Mooi bij Ellen
Broekhovenseweg 19, Riethoven
Tel.: (040) 2823232
E-mail: info@mooibijellen.n
Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Mooi bij Ellen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in
correspondentie
– Internetbrowser en apparaat type
– Informatie betreffende ziektekostenverzekering
– Huidtype
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mooi bij Ellen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Ethnische afkomst
– Levensstijl
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@mooibijellen.nl , dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Mooi bij Ellen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van uw betaling
– Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen
Geautomatiseerde besluitvorming
Mooi bij Ellen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Mooi bij Ellen) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mooi bij Ellen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten
bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
– Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
– Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na uw laatste behandeling
– Huidtype: tot 2 jaar na uw laatste behandeling
Delen van persoonsgegevens met derden
Mooi bij Ellen verkoopt uw gegevens niet door. Mooi bij ellen verstrekt uw
gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mooi bij Ellen gebruikt de volgende cookies: functionele cookies, analytische
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. Mooi Bij Ellen gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Mooi bij Ellen en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@mooibijelle.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mooi bij Ellen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mooi bij Ellen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons
via: info@mooibijellen.nl