algemene voorwaarden

  1. Overeenkomst

Deze overeenkomst komt tot stand doordat de client een behandeling, aanbieding of transactie met Mooi bij Ellen aangaat. Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling, telefonisch, via e-mail of een online afsprakensysteem.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Verplichtingen Mooi bij Ellen.

Mooi bij Ellen staat ervoor in dat de behandelingen goed en zorgvuldig uitgevoerd worden, met de juiste middelen en materialen. Volgens de juiste richtlijnen en hygiëne protocollen.

Mooi bij Ellen licht de cliënt in over de te behalen resultaten, de mogelijke risico’s van de behandeling en zal een juiste intake afnemen om zo tot de informatie te komen, die relevant is om de behandeling juist uit te kunnen voeren. De salon zal de cliënt informeren over de geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds verhoogd worden.

De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Mooi bij Ellen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  1. Afspraken

Mocht de client toch verhinderd zijn voor de afspraak laat de cliënt het zo spoedig mogelijk weten tot uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak van de behandeling. Indien de cliënt zich hier niet aan houdt, mag de salon 50% van de afgesproken behandeling van de cliënt berekenen. Mocht de cliënt 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komen, mag de salon verloren tijd inkorten op de afgesproken behandeling van de client en wel het hele bedrag rekenen. De afspraken kunnen geannuleerd worden door telefonisch of via de mail contact op te nemen.

  1. Betaling

Betalingen dienen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te worden gedaan. Mooi bij Ellen vermeldt de juiste prijzen op de website.

Indien de cliënt ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die Mooi bij Ellen maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de consument. 

  1. Aansprakelijkheid

De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. 

De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Bij diefstal meldt Mooi bij Ellen dit altijd bij de politie.


6. Informatie:

De cliënt dient (medische) veranderingen die van belang zijn voor de behandeling en/ of gebruik van producten of medicijnen aan de schoonheidsspecialiste door te geven. Dit zodat de juiste resultaten van de behandeling behaald kunnen worden.  

7. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet dit schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Mooi bij Ellen en de behandelde schoonheidsspecialiste. Binnen 5 dagen moet de schoonheidssalon de cliënt een antwoord geven. Samen zullen ze tot een juiste oplossing moeten komen. Indien de cliënt en de salon niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt terecht bij een geschillencommissie.

Mooi bij Ellen is aangesloten bij de branche organisatie Anbos.

De geschillencommissie Uiterlijke Verzorging

Postbus 90600

2509LP Den Haag.

070 3105310